UNDER CONSTRUCTION !!!!!

 

 

 

erkas.nl, gevestigd te Echt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. erkas.nl is (voorlopig )geen officieel geregistreerd bedrijf, doch een particulier initiatief.

 

Contactgegevens:

www.erkas.nl

info@erkas.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

- erkas.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook

  gebruiken we geen social media plugins, met uitzondering van de gevraagde gegevens tw naam, telefoonnr en email

  adres, die via het contact formulier gevraagd worden. 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

- Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16

  jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan

  16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te

  voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent

  dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met

  ons op via info@erkas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

 

  erkas.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen om U de gewenste informatie te kunnen verstrekken, maar
  ook voor het evt. maken van vervolg-afspraken.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

NVT

-  erkas.nl maakt gebruik van de diensten van Jimdo.com (free webspace ) en via mijndomein.com ( domeinregistratie )
   derhalve kan erkas.nl geen garantie geven dat Jimdo en Mijndomein voldoen aan de geldende AVG regels.
   ( zie 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

- erkas.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens

  worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens   

Bewaartermijn    :  NVT      

Reden            :  Persoonsgegevens worden alleen bewaard na een zakelijke overeenkomst, met toestemming van

                    deze persoon/ personen.  Gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

 Personalia                                        

Bewaartermijn    :  NVT      

Reden            :  NVT                    

 

Adres                                               

Bewaartermijn    : NVT     

Reden            : Adres gegevens, indien bekend, worden alleen bewaard na een zakelijke overeenkomst, met toestemming

                   van deze persoon/ personen. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Emailadres /

Telefoonnumer                                      

Bewaartermijn    : NVT  

Reden            : email-adres wordt in principe bewaard in de Mailbox, wordt alleen opgeslagen als er een zakelijke
                   overeenkomst is met deze persoon/ personen.  Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
                   Mails waar geen verdere akties op volgen worden verwijderd uit de mailbox, de mail
                   adressen die bij deze mails horen worden niet opgeslagen.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

- erkas.nl verstrekt NIET aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om      

  te voldoen aan een wettelijke verplichting en zal dit uitsluitend in overleg en met uw (uitdrukkelijke en

  schriftelijke ) toestemming gebeuren

 

 

 

erkas.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

- erkas.nl maakt gebruik van de diensten van Jimdo.com (free webspace ) en via mijndomein.com ( domeinregistratie )

  derhalve kan erkas.nl geen garantie geven dat Jimdo en Mijndomein voldoen aan de geldende AVG regels.
  ( zie Impressum | Privacyverklaring | Cookiebeleid  onder aan deze site, voor het privacy en cookiebeleid Jimbdo.com )

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door erkas.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@erkas.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

erkas.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

erkas.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@erkas.nl